استاد تغییر...

تصمیم بگیریم استاد تغییر باشیم... نه قربانی تقدیر... در بازی زندگی اگر خوب بازی نکنیم، تعویض خواهیم شد...

/ 3 نظر / 41 بازدید
آدم برفی*

وب قشنگی داری[گل][گل] به ماهم سربزن................