مترجم...

تواناترین مترجم باش...  ترجمه سکوت دیگران...

/ 3 نظر / 18 بازدید
ارزو

چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...[گل][گل][گل][گل]

تنها

لایک